Devlet

 • devlet

  İsimArapça

  Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet yada milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık

  Cümle 1: Türkiye Devleti.

 • devlet

  Arapça

  Devletin yönetim organları

  Cümle 1: Devlet hizmetinde epeyce ileride sayılanlardan olsa gerek. – M. Ş. Esendal

 • devlet

  MecaziArapça

  Mutluluk; şans

  Cümle 1: Halk içinde saygın bir nesne yok devlet şeklinde / Olmaya devlet cihanda bir nefes sağlık şeklinde. – Muhibbî

  Cümle 2: Bu şekilde sağ salim karşımda görebilmem, bir devlet. – A. İlhan

 • devlet

  Arapça

  Büyüklük, mevki

 • devletle!

  “hoşçakal'” yerine kullanılan bir uğurlama sözü

Benzer Kelimeler

devlet adamı
devlet baba
devlet bakanı
devlet bankası
devlet başkanı
devlet düşkünü
devlet kapısı
devlet kuşu
devletçi
devletçilik


Devlet Nedir ? (Özet) : Bir coğrafya üstünde tarihî bağlarla birarada bulunan insan kümesinin üstünde egemenlik haklarının uygulanmış olduğu kurumlar üstü yapıdır; halkın örgütlenme biçimlerinden birisi ve halkın örgütlenmiş bütününün temsili. Devletsiz toplumlar da vardır. Devletli toplumlar m.ö. 5000’li yıllarda sümer şehir devletleri biçiminde görülmeye başlanır ve yeryüzünü kaplar. Her devlet kendi tarihini yazarak kendini simgesel olarak tarihte kurgular. Bunlardan dolayı tarihî bütünlükler gösterilmez ve devlet zamanı vatandaşları için ideolojiktir. Devleti ülke haricinde büyükelçiler temsil eder.


Devletler Niçin Kurulur


Cemiyet halinde yaşama insanoğlunun güvenlik ihtiyacından meydana gelmektedir. Toplumsal işbölümünün gelişmesi de cemiyet halinde yaşamayı mecburi kılan nedenlerdendir.
Tarih süresince gelişme gösteren insan gereksinimleri ve tabiat koşulları insanları örgütlenmeye itmiştir. İnsanların belirli bir düzene gore kendilerini yönetecek, daha önemlisi koruyabilecek önderler yada ailelerin otoritesini benimsemeleriyle devletin ortaya çıkmış olduğu anlaşılmaktadır.


Devleti Oluşturan Öğeler


1. Toprak (Kara Parçası)
2. Millet (Halk-İnsan)
3. Kuvvet (Asker-Polis)


Devlet Nedir


Devlet, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet yada milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

Hukukî açıdan devlet, çoğu zaman unsurlarından hareketle tanımlanır. Buna gore devlet; “Ülke isminde olan belirli bir toprak üstünde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde bir siyasal iktidar altında örgütlenmesidir.”
Bu tanımdaki unsurlar şunlardır:
İnsan unsuru: Halk ya da millet unsuru olarak da adlandırılabilir. Belirli bir alanda beraber yaşayan ve çeşitli bağlarla ortak yaşama iradesi gösteren insan topluluğudur. Bir devleti oluşturacak insanların sayısı hakkında bir alt sınır olmamakla beraber devletin niteliğine gore makul bir alt sınır kabul edilebilir. Çağıl yaklaşıma gore millet unsurunun kurulabilmesi için tinsel özellikte bağlar kafi olup bu manada beraber yaşama iradesinin doğması yeterlidir.

Egemenlik unsuru: Siyasal iktidar unsuru olarak da adlandırılan bu unsur, Devletin esas kurucu unsurudur. Belirli bir yeryüzü parçası üstünde yaşayan insan topluluğunun üstün irade çerçevesinde örgütlenmesidir. Egemenlik terimi otoriteden değişik olarak ülke içinde biricik meşru güç deposu olmayı ifade ederken ülke haricinde (internasyonal alanda) bağımsız olmak anlamına gelmektedir.

Ülke unsuru: Ülke, coğrafi anlamda bir bütünlük teşkil eden ve sınırları belirlenebilir bir kara parçasını ifade eder. Sadece devletin sınırları mevzusunda bir münakaşa bulunması mümkündür. Sadece devlet sınırları öngörülebilir bir toprağa haiz olmalıdır. Devletin ülkesi kara ülkesi, deniz ülkesi ve hava ülkesi olarak üçe ayrılır.


Devlet şekilleri


Üniter Devlet


Tekli devlet. Siyasal otoritenin tek merkezde toplandığı, merkezî otoritenin tek bir anayasa ile sağlandığı devletlerdir. Yasama organının yapmış olduğu kanunlar tüm ülkede uygulanır. (Örn.: Danimarka, Fransa, İngiltere, İsrail, İtalya, İrlanda, Norveç, Yunanistan, Türkiye)


Karma Devletler


(Bileşik Devlet) Birden fazla devletin kendi aralarında gerçekleştirdikleri bir antak kalma ile birleşmeleri sonucu oluşan devletlerdir. İki şekilde olabilir:

a) Konfederasyon

Bağımsız devletler tarafınca egemenliklerini koruma şartı ile oluşturulan ve üye devletlere diledikleri vakit ayrılma hakkı tanıyan karma devlet biçimidir. (günümüzde örneği yoktur, eski İsviçre, Almanya ve ABD)

b) Federasyon

Ortak bir anayasa altında birleşen devletlerin oluşturduğu devlet biçimidir. Bu tip devletlerde ek olarak her federasyonun kendi anayasası, yürütme ve yargı organları vardır. (Örn.: Almanya, ABD, Kanada, Avusturya, İsviçre, Avustralya, Rusya)


Egemenliğin kaynağına gore devletler


Monarşik Devlet


Egemenliğin tek kişiye ilişkin olduğu devlettir. (Örn.: İspanya, İngiltere)


Oligarşik Devlet


Egemenliğin belli bir derslik yada gruba ilişkin olduğu devlet biçimi.


Teokratik Devlet


Egemenliğin kaynağının dine dayandığı devlet biçimi. Din adamlarının sözü geçer. Her şeye din adamları karar verir.


Demokratik Devlet


Egemenliğin halka ilişkin olduğu devlet biçimi.

Bir birimin devlet olarak nitelendirilebilmesi için öteki devletler tarafınca tanınmasına gerek kalmamıştır. Zira tanıma bir tek internasyonal alanda ilişki oluşturmak için lüzumlu bir işlemdir.

Bugün anladığımız anlamda devlet (Çağıl Devlet) 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

Tüm toplumlar, bir devletin varlığı ile nitelenmezler. Avcı ve toplayıcı kültürler ve ufak ziraat toplumlarında devlet kurumları yoktur. Devletin doğuşu, insanlık tarihindeki ayrıcı bir geçişi göstermektedir, bu sebeple devlet oluşumunda söz mevzusu olan politik gücün merkezileşmesi, toplumsal değişiklik süreçlerinde yeni dinamikleri ortaya çıkarır.

Devlet siyasal bir birliktir. Bunun için her şeyden ilkin devleti kuran bireyler içinde kültürel bir birlik lazımdır. Sadece kültürel birlik devletin yaşaması için kafi değildir. Tarihte görülen bir fazlaca iç savaşlar kültürel birliğin devlet kurulmasında kafi olmadığını göstermektedir. Amerikan iç savaşının anayasal düzenin kurulmasının ne kadar lüzumlu bulunduğunu ortaya koyması ve harp kültürü yerine hukuk devlet ilişkisinin kavranması açısından önemi büyüktür.

Devlet, modern toplumlarda en mühim kurumdur. Siyasal kurumların en iyi örgütlenmiş olanıdır. Üstün bir yaptırım gücü, zorlama olanağı vardır. Polis, jandarma, ordu yanlızca devleti yönetenlerin emrindedir.


 1. devlet su işleri
 2. devlet bankası haberleri
 3. devlet bahçeli
 4. devlet tiyatroları
 5. devlet
 6. devlet ödemeleri
 7. devlet bahçeli kaç yaşlarında
 8. devlet hastanesi
 9. devlet hava meydanları işletmesi
 10. devlet personel başkanlığı

Yorum yapın